RESUM DE LES MESURES APLICABLES ALS ENS LOCALS CONTINGUDES ALS DECRETS LEGISLATIUS 7/2020 I 8/2020. INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 25 DE MARÇ DE 2020

per Maria Abarca Martínez, Secretària general de l’Ajuntament de Gavà

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

Article 1 DLeg 8/2020 (aplicable als ens locals en aplicació de l’article 2)

1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020, comporta la impossibilitat d’executar les prestacions de determinats contractes de prestació successiva subscrits pels òrgans de contractació competents del Departament d’Educació, dels consells comarcals i de les entitats locals, es declara la suspensió de l’execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d’unitats d’escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes i transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, instituts d’ESO, batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors. Aquesta suspensió tindrà efectes en tot cas a partir del dia 14 de març i fins que s’acordi l’aixecament del tancament dels centres escolars.

1.2 Quant a edificis, instal·lacions i equipaments públics respecte dels quals s’ha ordenat el tancament: l’òrgan de contractació podrà declarar la suspensió d’aquests contractes de prestació successiva vinculats als anteriors com ara neteja, seguretat i vigilància, manteniment, consergeria, jardineria o altres, mitjançant l’aixecament de l’acta corresponent a instància del contractista. SI a causa de les mesures adoptades es produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte, l’òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant, i si aprecia la conveniència de suspendre les prestacions per raons de salut pública i minimització de risc dels treballadors, n’acordarà la suspensió total.

1.3 La suspensió dels contractes inclosos als dos apartats anteriors s’indemnitzaran de conformitat amb el RDL 8/2020 des del moment en que resulti impossible la seva execució.

En els contractes de neteja i de seguretat i vigilància s’aplicarà el règim d’indemnitzacions previst a l’article 208 de la LCSP. (Aquest aspecte s’ha d’entendre aplicable als vinculats a equipaments no educatius)

1.4 Es garantirà la continuïtat en el pagament dels contractes, amb la periodicitat establerta als plecs, que tindrà concepte de bestreta a compte del pagament de danys i perjudicis, produint-se la regularització definitiva dels pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió.

1.5 Quan les necessitats concretes dels edificis, instal·lacions i equipaments públics els contractes dels quals haguessin quedat suspesos requereixin l’execució d’actuacions puntuals de les prestacions suspeses, els contractistes estaran obligats a atendre els requeriments de l’Administració i garantir la prestació del servei requerit.

1.6 Els contractes de concessió de serveis, com menjadors escolars i altres afectats pel tancament dels centres escolars, queden subjectes al règim establert a l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa a la suspensió i al pagament de les indemnitzacions corresponents. A sol·licitud del contractista i per resolució de l’òrgan de contractació s’establiran les mesures necessàries per al reequilibri econòmic d’aquests contractes.

Article 3 DLeg 8/2020: La suspensió total o parcial dels contractes regulada anteriorment no pot constituir motiu per aplicar ERTO o ERO. En el cas que l’empresa el faci, ho haurà de comunicar immediatament a l’òrgan de contractació que acordarà la suspensió de les bestretes a compte.

Article 4 DLeg 7/2020: Les meses de contractació que es convoquin per a l’obertura d’ofertes amb Sobre Digital 2.0 podran desenvolupar-se sense assistència presencial. Es recomanable que s’asseguri el seguiment telemàtic en directe (també per part dels licitadors) facilitant a l’efecte un enllaç que així ho permeti. (Serà aplicable en els procediments que tinguin cabuda a la DA3A del RD 463/2020).

Quan això no sigui possible, s’haurà de certificar que l’obertura s’ha realitzat amb totes les garanties i es notificarà als interessats el més aviat possible.

Article 5 DLeg 7/2020: Habilita contractació d’emergència.

Article 6 DLeg 8/2020: Aquesta regulació no és aplicable, en principi, als ens locals. No obstant s’inclou en aquest resum per si amb posterioritat s’amplia l’àmbit d’aplicació.

Als contractes d’obra afectats pel RDL 8/2020 els és d’aplicació el règim indemnitzatori establert per l’estat.

Als contractes de servei vinculats a les obres se’ls aplicarà l’article 34.2 del RDL 8/2020.

Mentre duri la suspensió se’ls abonaran, en concepte de bestretes a compte dels danys i perjudicis (o de l’ampliació o pròrroga), un import igual al de la darrera certificació d’obra o factura del contracte. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salaries del personal adscrit i no podrà superar el preu final del contracte.

Si les bestretes superessin l’import a pagar en concepte de danys i perjudicis acreditats, es deduirà dels pagaments següents a efectuar un cop aixecada la suspensió.

L’acord de suspensió serà suficient sense necessitat d’aixecar acta de suspensió. Si es decideix aixecar-la, serà suficient com a motivació fer esment a allò decretat al Decret Legislatiu 8/2020. Es podrà aixecar la suspensió quan l’òrgan de contractació consideri que l’actuació té caràcter bàsic o estratègic.

Mentre duri la suspensió, els contractistes hauran d’adoptar les mesures de seguretat necessàries.

EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS

Article 5 DLeg 8/2020:

En els expedients de subvencions o ajuts en els que no s’ha complert l’objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19, l’òrgan concedent pot:

  1. Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.
  2. Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
  3. Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional.

EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA

Article 12 DLeg 7/2020: Mentre duri aquesta situació, les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar, únicament, per mitjans electrònics.

EN MATÈRIA ECONÒMICA

Article 15 DLeg 7/2020:

S’estableix una prestació econòmica única, d’import màxim de fins a 2.000 €, per als autònoms, amb domicili fiscal a Catalunya, que estiguessin donats d’alta en alguna de les activitats respecte de les quals s’ha decretat el tancament per RD 463/2020, i que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

Per accedir a l’ajut hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.

En el cas d’autònoms amb antiguitat inferior a un any en el RETA la comparativa es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l’alta.

El procediment serà el de concurrència no competitiva fins l’exhauriment de la partida i serà incompatible  amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

Disposició addicional segona del DLeg 8/2020

S’autoritza al Govern a prestar un aval fins a 750 milions d’€, per garantir el risc derivat del 80% dels principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Article 8 DLeg 8/2020:

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig s’aplica una reducció del cànon de l’aigua, en el sentit següent:

  • Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua: tipus de gravamen resultant d’aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos actualment.
  • Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplica, sobre el tipus de gravamen general i específic un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplica als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, i als valors previstos per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica.
  • Als contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua, un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació.

EN MATÈRIA D’ÒRGANS COL.LEGIATS

Disposició addicional tercera DLeg 7/2020:

Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

S’haurà d’assegurar la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real. Igualment s’ha d’assegurar el manteniment del quòrum, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions.

També s’ha d’assegurar la disponibilitat de mitjans durant tota la sessió i que aquests no produeixin interferències externes.

Finalment, també s’ha de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital, a efectes de garantir el caràcter públic de les sessions.

About the author: Juristes_Locals