RESUM DE LES MESURES ADOPTADES AL REIAL DECRET LLEI 11/2020 (BOE d’01.04.2020). PER MARIA ABARCA MARTÍNEZ, SECRETÀRIA GENERAL AJUNTAMENT DE GAVÀ

RESUM DE LES MESURES ADOPTADES AL REIAL DECRET LLEI 11/2020, publicat al BOE d’01.04.2020

(Els apartats segueixen la mateixa estructura que el propi RDL)

MESURES PER A LES FAMÍLIES I COL.LECTIUS VULNERABLES

– Un cop aixecats els terminis de suspensió decretats pel RD 463/2020, s’acorda una suspensió extraordinària del procediment de desnonament, un en el cas de persones en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda, per un termini màxim de 6 mesos. (art. 1)

Per al cas que l’arrendador també acrediti estar en situació de vulnerabilitat, el jutjat enviarà petició als serveis socials perquè es pronunciïn sobre el termini de la suspensió extraordinària i les mesures a adoptar.

– Als contractes d’arrendament (inclosos els que finalitzin en un termini de dos mesos des de l’aixecament de l’estat d’alarma) es podrà aplicar una pròrroga extraordinària per un període màxim de 6 mesos. L’ha de sol·licitar l’arrendatari i haurà de ser acceptada per l’arrendador. (art. 2)

– En cas que l’arrendador sigui una empresa, entitat pública d’habitatge o gran tenedor (mes de 10 immobles urbans excloent garatges i trasters, o superfície construïda de més de 1.500 m2), l’arrendatari vulnerable podrà sol·licitar fins l’1.05.2020, l’ajornament temporal i extraordinari de la renda sempre que no ho haguessin aconseguim amb anterioritat a aquest RLD.

L’arrendador haurà de comunicar a l’arrendatari en un termini màxim de 7 dies laborables la seva decisió entre les alternatives següents:

 • Reducció del 50% fins a un màxim de 4 mesos.
 • Moratòria en el pagament durant l’estat d’alarma i a les mensualitats següents, prorrogable de mes en mes i fins a un màxim de 4 mesos. La renda ajornada es fraccionarà durant al menys tres anys sempre que el contracte es trobi vigent.

L’arrendatari podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries de finançament. Si li concedeixen, s’entendrà aixecada la moratòria de pagament.

Per entendre que estan en els supòsit de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència del COVID-19 els arrendataris hauran de complir els requisits establerts a l’article 5 i acreditar-los en la forma establerta a l’article 6.

Si un arrendatari es beneficia d’una moratòria o d’ajuts públics sense reunir els requisits serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se i de totes les despeses generades, sense perjudici d’altres responsabilitats que se’n puguin derivar.

– En el cas que l’arrendador no sigui una empresa, entitat pública d’habitatge o gran tenedor l’arrendatari operarà de la mateixa manera que l’establerta a l’article 5. Si l’arrendador no accepta cap acord d’ajornament, l’arrendatari podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries de finançament (sempre que estigui en situació de vulnerabilitat econòmica).

Es desenvoluparà una línia d’avals amb l’ICO, per un termini de 14 anys, per tal que les entitats bancàries puguin oferir ajuts transitoris finalistes amb un termini de devolució de fins a 6 anys, prorrogable excepcionalment per 4 mes (sense interessos ni despeses per al sol·licitant). Les ajudes cobriran un import màxim de 6 mensualitats.

– S’incorporarà al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 un programa d’ajuts al lloguer, mitjançant adjudicació directa als arrendataris amb problemes de pagament transitoris pel COVID-19 (sempre que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica y social sobrevinguda segons els criteris que s’estableixin).  La quantia serà de fins 900 €/mes i fins el 100% de la renda arrendatària o en el seu cas, fins el 100% del préstec amb el que hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

– S’incorporarà al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 un programa d’ajut a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

– Es modificarà el programa de foment del parc d’habitatges en lloguer, incorporant un nou supòsit que possibiliti destinar els ajuts a la compra d’habitatge amb l’objectiu d’incrementar el parc públic d’habitatges per part d’administracions i organismes i entitats públiques, empreses públiques i entitats del tercer sector sense ànim de lucre. públics per al lloguer o cessió d’ús social.

– Es defineixen les condicions a complir per ser considerat dins el supòsit de vulnerabilitat econòmica a efectes de la moratòria hipotecària i del crèdit de finançament no hipotecari (art. 16). Hauran d’acreditar aquesta circumstància de conformitat amb l’establert a l’article 17.

– Es defineix la situació de vulnerabilitat econòmica i acreditació derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària (art. 18).

– A efectes de deute hipotecari s’inclouran:

 • L’habitatge habitual
 • Immobles afectes a l’activitat econòmica dels empresaris i professionals a que es refereix l’art. 16.1
 • Habitatge diferent a l’habitual en situació de lloguer pel qual el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador, hagi deixat de percebre la renda des de la declaració de l’estat d’alarma i fins a un mes després de la seva finalització.

L’import que cada entitat local podrà destinar del superàvit a la despesa en política social segons el RDL 8/2020 serà, com a màxim l’equivalent al 20% del saldo positiu definit a la DA6.2.c de la LOEPSF. L’aplicació del superàvit a la política de despesa 23 de l’art. 1 del RDL 8/2020 es realitzarà mitjançant Decret de l’Alcaldia, sense que esdevingui d’aplicació l’article 169 del TRLRHL, que haurà de convalidar-se posteriorment al Ple per majoria simple, i publicació posterior al BOPB.

La manca d’aprovació plenària no tindrà efectes anul·latoris ni suspensius del decret, sense perjudici de la seva impugnació en via jurisdiccional. En aquest cas el còmput s’iniciarà a partir de la data de publicació de l’acord plenari.

Els ens locals hauran de remetre al Ministeri el formulari Annex III del RDL 11/2020

– S’estableixen mesures per a la suspensió temporal de les obligacions derivades dels préstecs o crèdits sense garantia hipotecària vigents a data de demà, quan estiguin contractats per persones físiques en situació de vulnerabilitat econòmica de conformitat amb l’article 16. Les mesures també s’aplicaran a fiadors i avalistes (art. 22 i ss).

Bono social per a autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vista reduïda la facturació pel COVID-19 (art. 28).

Prohibició de suspendre el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua sempre que no es tracti de talls basats en mesures de seguretat (art. 29)

Subsidi extraordinari per manca d’activitat per a les persones donades d’alta al Sistema Especial de Empleados del Hogar (art. 30) que hagin deixat de prestar serveis total o parcialment de forma temporal per evitar el risc de contagi i per causes alienes a la seva voluntat o s’hagi extingit el contracte de treball amb motiu del COVID-19 (75% base reguladora sense que pugui ser superior al SMI). Es percebrà per períodes mensuals però no estableix durada total del subsidi. És compatible amb les retribucions que estigui percebent d’altres feines sempre que la suma total no superi el SMI.

Subsidi extraordinari per finalització de contracte temporal amb posterioritat al 14 de març i no comptés amb cotització suficient per anar a la prestació per desocupació. El contracte ha de ser de durada mínima dos mesos. La quantia serà del 80% de IPREM i la durada serà d’un mes, ampliable per RDL.

MESURES PER A AUTÒNOMS

– S’habilita la TGSS per atorgar moratòries de 6 mesos als empresaris i autònoms que ho sol·licitin i compleixin els requisits  que s’establiran mitjançant Ordre ministerial (art. 34).

Les sol·licituds hauran de presentar-se dins els primers 10 dies naturals dels terminis d’ingrés. No podran sol·licitar moratòries per a terminis que estiguin vençuts a la data de la sol·licitud.

– Els empresaris i autònoms podran sol·licitar l’ajornament del pagament dels seus deutes amb termini d’ingrés entre els mesos d’abril i juny de 2020, amb un interès del 0.5%. Les sol·licituds s’hauran de fer dins els primers 10 dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.

MESURES DE PROTECCIÓ PER A CONSUMIDORS

– Si a conseqüència de les mesures adoptades pel COVID-19 els contractes subscrits per consumidors i usuaris són d’impossible compliment, tindran dret a resoldre el contracte en un termini de 14 dies, en els termes i amb les conseqüències establertes a l’article 36.

– En els contractes de prestació de serveis de tracte successiu, l’empresa podrà oferir opcions de recuperació del servei a posteriori. SI el consumidor no accepta s’hauran de tornar els imports ja abonats de la prestació no prestada o minorar la quantia de les quotes futures. L’empresa no podrà presentar al cobrament noves mensualitats fins que el servei pugui ser prestat.

En cas de viatges combinats, l’organitzador o minorista podrà lliurar un bono per un any. Si el consumidor no en fa ús, podrà després sol·licitar el reemborsament complet de qualsevol pagament realitzat. No obstant, si el consumidor sol·licita la resolució del contracte es tornarà l’import pagat en un termini no superior a 60 dies.

Es prohibeix la publicitat que de forma implícita o explícita facin referència a la situació de excepcionalitat que es deriva del COVID-19 per interpel·lar al consum d’activitats de joc (art. 37).

MESURES PER AL SOSTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Flexibilització dels requisits dels punts de subministrament de gas natural de titularitat d’autònoms i empresaris (art. 43).

Suspensió de les factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli per a empresaris i autònoms (art. 44). Un cop aixecat l’estat d’alarma, es regularitzaran els imports en la facturació dels sis mesos següents.

ALTRES MESURES

S’estableix un compte del Tesoro público per a donacions per finançar les despeses ocasionades per la crisi provocada pel COVID-19 a empresaris i autònoms (art. 44). Un cop aixecat l’estat d’alarma, es regularitzaran els imports en la facturació dels sis mesos següents.

– Les entitats de dret públic que pertanyen al sector públic estatal intentaran formular i rendir comptes en els terminis legalment establerts No obstant, quan per ocasió de l’estat d’alarma no fos possible i així ho hagin acordat i comunicat a la IGAE, restaran suspesos els terminis amb efectes del dia 14 de març i es reprendran un cop aixecat l’estat d’alarma.

El mateix regirà per a la remissió al Tribunal de Comptes.

Aquestes previsions també seran d’aplicació al sector públic local, afectant també els terminis de la tramitació del Compte General de l’ajuntament. (art. 48)

 – Les empreses i autònoms que siguin prestataris de crèdits o préstecs de titularitat d’una entitat local podran sol·licitar l’ajornament del pagament del que resta de 2020, si es donen els requisits de l’article 50.

Les corporacions locals subministraran al Ministeri d’Hisenda la informació econòmic financera que li requereixi sobre els efectes derivats del COVD-19, de conformitat amb els annexos II i III amb periodicitat trimestral. Aquest subministrament d’informació es centralitzarà a través de la Intervenció municipal.

La suspensió de terminis tributaris determinada al RDL 8/2020 serà d’aplicació a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin per la LGT i pe. TRLRHL i que estiguin realitzats i tramitats per les administracions locals (art. 53).

En els procediments de concessió de subvencions, les convocatòries i concessions previstes a l’article 21.1 LGS que ja haguessin estat atorgades abans de l’estat d’alarma podran modificar-se quant als terminis d’execució de l’activitat subvencionada i, en el seu cas, quant als terminis de justificació i comprovació, tot i que no s’hagués contemplat aquesta possibilitat a les bases reguladores. A aquests efectes, l’òrgan competent haurà de justificar únicament la impossibilitat de realitzar l’activitat subvencionada durant l’estat d’alarma així com la insuficiència del termini que resti després de la seva finalització per a la realització de l’activitat subvencionada, o la seva justificació o comprovació.

També podran ser modificades, a instància del beneficiari, les subvencions directes, tret que l’objecte de la subvenció sigui el finançament de despeses de funcionament d’una entitat.

Aquests procediments no estan afectats pels requisits establerts a la DA3.4 del RD 463/2020 i no se’ls aplica la suspensió de terminis.  (art. 54)

El termini per a la interposició de recursos administratius o altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge en qualsevol procediment del que se’n derivin efectes desfavorables o de gravamen per a l’interessat es computaran des del primer dia hàbil següent al de l’aixecament de l’estat d’alarma, amb independència del temps transcorregut des de la notificació de l’actuació administrativa amb anterioritat a l estat d’alarma.

En particular, en l’àmbit tributari, el termini per interposar recursos administratius o reclamacions econòmic administratives.començarà a comptar des del 30 d’abril de 2020 el termini i s’entendrà aplicable tant als actes dictats en base a la LGT como en base al TRLRHL.(DA 8).

Aquestes determinacions seran aplicables als procediments la tramitació dels quals s’hagués iniciat amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 8/2020 (DT 5ª)

El període comprès entre el 14.03.2020 i el 30.04.2020 (DA 9):

– No computarà a efectes de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions dels òrgans econòmic administratius.

–  Restaran suspesos els terminis de prescripció i caducitat de la normativa tributària (tant de LGT com de TRLRHL)

– La suspensió de terminis en l’àmbit tributari prevista en l’article 33 del RDL 8/2020 restarà d’aplicació a la resta de recursos de naturalesa pública.

– Els terminis previstos a l’article 79.4 LGP per a la rendició de comptes justificatius que vencin durant el període de l’estat d’alarma o transcorrin en part durant aquest període disposaran d’un termini addicional d’un mes per a la seva rendició, i en tot cas fins transcorregut un mes des de l’aixecament de l‘estat d’alarma (DA 10).

Certificats digitals: Durant l’estat d’alarma l’organisme supervisor acceptarà aquells mètodes d’identificació per videoconferència basats en els procediments autoritzats pel Servei executiu de la Comissió de prevenció de blanqueig de capitals infraccions monetàries reconeguts per a l’expedició de certificats qualificats per altre estat membre de la UE. La vigència serà la mateixa que la de l’estat d’alarma. El se ús es limitarà únicament a les relacions entre el titular i les administracions públiques (DA 11).

Els empleats públics en servei actiu que sol·licitin col·laborar en qualsevol administració (sigui la seva o una altra) en les àrees de caràcter sanitari, sociosanitari, ocupació, protecció de col·lectius vulnerables i aquells altres que requereixin un reforç en matèria de personal com a conseqüència del COVID-19 continuaran meritant retribucions pel seu organisme d’origen no suposant modificació de la seva situació administrativa o del contracte de treball. Requereix autorització del superior jeràrquic i comunicació al departament de RRHH. (DA 18).

– Durant el termini de sis mesos des de l’estat d’alarma, els partícips de plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits de la DA 20.

– Amb caràcter excepcional i amb efectes des de l’inici de la situació de confinament i mitjançant la corresponent baixa per IT, s’estendrà la protecció als treballadors obligats a desplaçar-se de localitat amb obligació de prestar serveis essencials segons RDL 10/2020, sempre que s’hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de forma expressa la possibilitat de desplaçament per l’autoritat competent, no pugui realitzar teletreball per causes no imputables a l’empresa i no tingui dret a percebre cap prestació pública.

L’acreditació de l’acord de confinament de la població i la denegació de la possibilitat de desplaçament es certificaran per l’ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut.  La impossibilitat de teletreball s’acreditarà mitjançant certificat de empresa o declaració responsable (en cas d’autònoms) (DA 21).

– Durant l’estat d’alarma, el subsidi per cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu que estiguessin percebent els treballadors no es veurà afectat per la suspensió de contracte o reducció de jornada del sart. 22 i 23 RLD 8/2020 (DA 22). L’ERTO només afectarà el treballador en la part de la jornada no afectada per la cura del menor.

– Les sol·licituds de concurs de creditors pendents de resoldre en via judicial hauran de remetre’s a l’autoritat laboral i continuaran la seva tramitació pel procediment dels articles 22 i 23 del RDL 8/2020 (DT4).

MODIFICACIONS NORMATIVES AMB INCIDÈNCIA ALS ENS LOCALS

MODIFICACIÓ DEL RDL 8/2020 (DF 1A)

– Es modifiquen els articles 7, 8, 12, 13, 14.1 i s’introdueix un article 16 bis i 16 ter, tots ells en matèria de moratòria del deute hipotecari per adequar-ho a les determinacions del RDL 11/2020.

– Es modifica l’article 17.1 restant en el sentit següent: Els autònoms amb activitats suspeses pel RD 463/2020 o en altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda en al menys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat que es regula en aquest article sempre que compleixin els requisits següents:

 • Estar d’alta a 14.03.2020 en el RETA o RETM.
 • En cas d’activitat no directament suspesa pel RD 463/2020, acreditar la reducció de la facturació del 75% esmentada. En el cas d’autònoms d’activitats del CNAE 2009 entre el 9001 i el 9004, la reducció de facturació es calcularà en relació als dotze mesos anteriors.
 • Estar al corrent del pagament de quotes de S.Social.

– Es modifica l’article 20, relatiu a la suspensió de portabilitat de proveïdors de serveis de comunicacions limitant-la a aquelles actuacions que requereixin presencia de persones.

– Es modifiquen l’apartat 1, el 3 i el 6 i s’afegeixen els apartats 7 y 8 de l’article 34 en matèria de CONTRACTACIÓ PÚBLICA. La nova redacció de l’article a tenir en comptes serà la següent :

Art. 34:

«1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del contrato suspendida.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.

No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.

La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.

 1. En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

Adicionalmente, en los casos a que se refiere este apartado en su primer párrafo, los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.

 1. En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, que celebren las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

«3. (…) En aquellos contratos en los que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial, debiendo cumplimentar la correspondiente solicitud justificativa.»

 1. En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.

 1. Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación a los contratos, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por entidades del sector público con sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

«6. Lo previsto en los apartados anteriores de este artículo, con excepción de lo previsto en el penúltimo párrafo del apartado 1, no será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos:

 1. a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
 2. b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.

No obstante, en el caso de los contratos de servicios de seguridad y limpieza, sí será posible su suspensión total o parcial, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo, y a instancia del contratista o de oficio, si como consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatir el COVID 19, alguno o algunos de sus edificios o instalaciones públicas quedaran cerrados total o parcialmente deviniendo imposible que el contratista preste la totalidad o parte de los servicios contratados. En el supuesto de suspensión parcial, el contrato quedará parcialmente suspendido en lo que respecta a la prestación de los servicios vinculados a los edificios o instalaciones públicas cerradas total o parcialmente, desde la fecha en que el edificio o instalación pública o parte de los mismos quede cerrada y hasta que la misma se reabra. A estos efectos, el órgano de contratación le notificará al contratista los servicios de seguridad y limpieza que deban mantenerse en cada uno de los edificios. Asimismo, deberá comunicarle, la fecha de reapertura total del edificio o instalación pública o parte de los mismos para que el contratista proceda a restablecer el servicio en los términos pactados.

 1. c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
 2. d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.

 1. A los efectos de este artículo sólo tendrán la consideración de «contratos públicos» aquellos contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; o al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; o a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
 2. A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondieran.»

– Es modifica la redacción de l’article 40, relativa a les mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat. Es destaca la modificació en el sentit de considerar vàlida, com a forma de celebrar les sessions d’òrgans de govern i d’administració, les conferències telefòniques múltiples.

Dona nou redactat a la suspensió per a la formulació de comptes anuals i a la celebració de sessions posteriors (a analitzar per part de les empreses municipals)

– Es modifica la disposició final desena establint que les mesures del RDL 8/2020 estaran vigents fins a un més després de l’aixecament de l’estat d’alarma, sense perjudici de la pròrroga que pugui acordar el govern i sempre que el propi RDL no estableixi terminis propis.

MODIFICACIÓ DE LA LRBRL (DF 2a)

Per tal de possibilitat la celebració de sessions dels òrgans col·legiats obligatoris a distància, s’Afegeix un apartat 3 a l’article 46 amb el redactat següent:

«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten».

MODIFICACIÓ DE LA LCSP (DF 7a)

Es modifica l’apartat 4 relatiu a les pròrrogues extraordinàries en el sentit següent:

«Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del suministro o servicio será objeto de desarrollo reglamentario.»

VIGÈNCIA

Les mesures establertes al RDL 11/2020 es mantindran vigents fins a un mes després de l’aixecament de l’estat d’alarma, tret d’aquelles que tenen un termini de durada determinat. Aquests terminis podran prorrogar-me mitjançant RD del Govern.

(Versió a 01.04.2020)

About the author: Juristes_Locals