PRINCIPALS MESURES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ. MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19. Per Maria Abarca Martínez, Secretària general de l’Ajuntament de Gavà

RECOLZAMENT A TREBALLADORS, FAMÍLIES I COL.LECTIUS VULNERABLES

Art. 1: S’Autoritza l’aplicació del Fons de contingència i la concessió d’un suplement de crèdit (300.000.000 €).

Amb càrrec al suplement de crèdit es faran les transferències a les CCAA per finançar prestacions bàsiques de SSAA, entre d’altres, de les administracions locals. A tal efecte s’ampliaran els convenis existents amb la Gene.

El fons podrà destinar-se a finançar projectes i contractacions laborals per al desenvolupament de les prestacions següents:

 • Reforçar serveis de proximitat de caràcter domiciliari
 • Incrementar i reforçar teleassistència
 • Traslladar serveis a domicili com ara rehabilitació, higiene, teràpia…
 • Reforçar atenció a sense llar
 • Reforçar plantilles de centres de serveis socials i centres residencials en cas de contagi o confinament.
 • Adquisició de mitjans de prevenció
 • Ampliació de partides destinades a garantir ingressos suficients a les famílies
 • Reforçar respir de les famílies
 • Altres mesures que les CCAA en col·laboració amb els ens locals considerin imprescindibles i urgents.

Art. 3: Es podrà destinar superàvit de l’any 2019 a finançar despeses d’inversió en serveis socials i promoció social. Es consideraran incloses les prestacions esmentades en l’article 1.

Art. 4: Prohibició de suspensió de subministrament de llum, gas i aigua als consumidors vulnerables, vulnerables serves o en risc d’exclusió social de conformitat amb el RS 897/2017.

Es prorroga automàticament fins el 15.09.2020 el bono social

Art. 5: Es fomenta el teletreball sempre que sigui possible. La valoració de riscos en aquests casos es farà mitjançant autoavaluació realitzada per la pròpia persona treballadora.

Art. 6: Adaptació i/o reducció obligatòria de la jornada laboral per a aquells treballadors amb persones a càrrec (inclòs cònjuge o parella de fet)

Art. 7: S’estableix una moratòria en el pagament del deute hipotecari en els supòsits de vulnerabilitat econòmica. També serà aplicable a fiadors i avalistes. Els requisits per entendre’s que estan en supòsit de vulnerabilitat econòmica són els que es defineixen al RD i que són:

 • Que el deutor hipotecari passi a situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’IPREM.
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IMPREM per cada fill a càrrec (0,15 en cas de família monoparental).
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 per cada persona major de 65 anys de la unitat familiar.
  • En cas d’algun dels membres per discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l’IPREM sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
  • En cas que el deutor sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o persona amb discapacitat física o sensorial amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu incapacitativa, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l’IPREM
 • Que la quota hipotecària més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • Que com a conseqüència de l’emergència sanitària la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge en els termes següents:
  • Quan l’esforç econòmic que representi la carga hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per al menys 1,3.
  • Que s’hagi produït una caiguda substancial de les vendes quan aquesta caiguda sigui al menys de 40%

Art. 11: L’acreditació de les circumstàncies recollides a l’article 9 es farà amb els documents següents:

 • En cas d’atur, certificat expedit per l’entitat gestora d eles prestacions on figuri la quantia mensual percebuda.
 • En cas de cessament d’activitat dels treballadors autònoms, certificat expedit per l’AEAT o òrgan competent de la CCAA sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • Número de persones que viuen a l’habitatge:
  • Llibre de família o document acreditatiu de la parella de fet
  • Certificat empadronament
  • Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent
  • Titularitat dels béns:
  • Nota simple Registre Propietat de tots els membres de la unitat familiar
  • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec hipotecari.
 • Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits anteriors.

Sol·licitada  la moratòria, l’entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini de 15 dies.  Un cop concedida implicarà la suspensió del deute hipotecari i dels interessos.

Art. 17:  Prestació extraordinària per cessament d’activitat: Els treballadors autònoms, amb activitats suspeses, quan la seva prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària si compleixen els requisits següents:

 • Estar afiliats i en alta com autònoms a la data de la declaració de l’estat d’alarma.
 • En el supòsit en que la seva activitat no es  vegi directament suspesa en virtut del RD 463/2020, acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 75% en relació a l’efectuada en el semestre anterior.
 • Estar al corrent de pagament de la SS (o pagui el deute en els 30 dies següents al de la declaració de l’estat d’alarma)

La quantia serà un 70% de la base reguladora. Si no s’acredita el període mínim de cotització, serà el 70% de la base mínima de cotització.

La prestació tindrà una durada d’un mes, ampliable fins a l’últim dia de mes en que finalitzi l’estat d’alarma per al cas de pròrroga. El temps de percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació dels sistema de Seguretat Social.

Arts. 20 i 21: Se suspenen les operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estiguin en curs, tret dels casos de força major. S’interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats sota qualsevol modalitat.

 • el deutor hipotecari passi a situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.

 

MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ DELS MECANISMES D’AJUST TEMPORAL D’ACTIVITAT PER EVITAR ACOMIADAMENTS

Art. 22: Les suspensions de contractes i reduccions de jornada com a conseqüència d’aquest episodi, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures preventives decretats per l’autoritat sanitària, que restin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major i el procediment contindrà les especialitats següents:

 • S’iniciarà per sol·licitud de l’empresa a la qual s’acompanyarà informe relació a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, així com la documentació acreditativa. Aquesta sol·licitud es comunicarà als treballadors i es traslladarà l’informe i la documentació als representants dels treballadors.
 • L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral.
 • La resolució de l’autoritat laborar es dictarà en el termini de 5 dies i es limitarà a constatar l’existència de força major. L’aplicació de mesures correspondrà a l’empresa i tindran efectes des de la data de declaració de l’estat d’alarma.
 • negociació col·lectiva contindrà les especialitats previstes a aquest article.

Art. 23: En els supòsits en que l’empresa decideixi suspendre el contracte o reduir la jornada per causes tècniques, econòmiques, organitzatives o de producció relacionades amb el COVID, s’aplicaran les especialitats definides en aquest article quant a negociació col·lectiva.

Art. 24: En casos de suspensió de contractes o reducció de jornades els empresaris resten exonerats de pagar l’aportació empresarial de la S.Social, així com el relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta quan l’empresa, a 29.02.2020, tingués menys de 50 treballadors donats d’alta. En cas de més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75%. L’exoneració es realitzarà a instància de l’empresari.

Art. 25: En cas de suspensió de contractes o reducció temporal els treballadors tindran dret a una prestació contributiva per atur tot i que no computin amb el període d’ocupació mínim. Aquesta prestació no computarà com a gastada d’aquella a la que tinguessin dret prèviament. La durada s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte o de reducció de la jornada vinculats al COVID.

DA6ª: Totes les mesures extraordinàries en matèria laboral estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de reanudació de l’activitat.

 

GARANTIA DE LIQUIDITAT PER AL SOSTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Art. 29: Per a facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit per atendre les necessitats d’empreses i autònoms derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

Art. 30: S’amplia en 10.000.000.000 €el límit d’endeutament de l’ICO amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms. S’obriran línies ICO.

Art. 31: Pel termini de 6 mesos s’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora per a empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització. Queden excloses les empreses en situació concursal o pre concursal, així com aquelles que tinguin deutes amb l’administració anteriors a 31.12.19.

DA8ª: El govern disposarà la immediata posada en marxa del PROGRAMA ACELERA PYME (incorporo annex al final del document) amb l’objecte d’articular un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de recolzament a les PIME en el curt i mitjà termini.

Art. 33: TRIBUTS.

S’amplien fins el 30.04.2020 els terminis en l’àmbit tributari  relatius als venciments de terminis i fraccions dels acords d’aplaçament i fraccionament concedits, els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicacions de béns i els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds  d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura del tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació de tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de renovació que es trobin en tràmit.

En el sí del procediment de constrenyiment, no es procedirà a l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles.

Els terminis anteriors que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor del RD s’estenen fins el 20.05.2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui més ampli. 

Art. 34: CONTRACTACIÓ

Els contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva l’execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del COVID-19 resten automàticament suspesos des del moment en que es va produir la situació de fet que va impedir la seva prestació amb el règim que determina el RD, sent inaplicable el que es regula a l’article 208.2 LCSP.

A tal efecte, l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis patits, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia. Aquests danys i perjudicis seran únicament els següents:

 • Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal adscrit al contracte, durant el període de suspensió.
 • Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió.
 • Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser utilitzats per altres fins diferents durant la suspensió del contracte.
 • Les despeses de pòlisses d’assegurança previstes en el plec i vinculades a l’objecte del contracte que hagi subscrit el contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió.
 • L’aplicació de l’anterior només serà possible quan l’òrgan de contractació, a instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals, hagués apreciat la impossibilitat d’execució del contracte com a conseqüència de la situació descrita.
 • A tal efecte, el contractista haurà de dirigir la seva sol·licitud a l’òrgan de contractació reflectint el següent:
  • Les raons per les quals l’execució del contracte ha esdevingut impossible.
  • El personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l’execució del contracte en aquell moment.
  • Motius que impossibiliten la utilització pel contractista d’aquests mitjans en un altre contracte.

Aquestes circumstàncies podran ser objecte de comprovació posterior. La manca de resolució de l’òrgan de contractació en 5 dies tindrà efectes desestimatoris.

La suspensió de contractes no pot constituir en cap cas causa de resolució.

Als contractes de serveis i subministraments diferents de l’anterior que no hagin perdut la seva finalitat com a conseqüència del COVID-19 se’ls podrà prorrogar el termini, a instància del contractista, sempre que aquesta sigui la mesura necessària per al compliment dels seus compromisos i el retard no sigui per causa a ell imputable. i El termini serà, al menys, igual al temps perdut tret que el contractista demani un de més curt. Aquesta pròrroga no implicarà la imposició de penalitats ni serà causa de resolució.

En aquest últim supòsit, el contractista tindrà dret al pagament de les despeses salarials efectives fins a un màxim del 10% del preu inicial del contracte. Serà necessària la prèvia sol·licitud i acreditació de la realitat, efectivitat i quantia de dites despeses. 

En els contractes d’obres els contractistes podran sol·licitar la seva suspensió (en el nostre cas les hem acordat d’ofici). Serà aplicable a aquells contractes que tinguessin prevista la seva finalització entre el 14.03.2020 i durant el període que duri l’estat d’alarma. En aquests casos es el contractista podrà sol·licitar la pròrroga.

Acordada la suspensió o ampliació de termini, seran indemnitzables només els conceptes següents:

 • Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal adscrit al contracte, durant el període de suspensió. Només s’abonarà salari base del conveni construcció, complement per discapacitat, gratificacions extraordinàries i retribució de vacances, tots ells referits al conveni de la construcció 2017-2021 o convenis equivalents pactats en altres àmbits de la negociació col·lectiva.
 • Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió.
 • Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser utilitzats per altres fins diferents durant la suspensió del contracte i el seu import sigui inferior al cost de la resolució d’aquests contractes de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
 • Les despeses de pòlisses d’assegurança previstes en el plec i vinculades a l’objecte del contracte que hagi subscrit el contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió.
 • El reconeixement del dret a les indemnitzacions i als danys i perjudicis únicament tindrà lloc quan el contractista adjudicatari principal acrediti fefaentment les condicions següents:
 • Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors estiguin al corrent de les seves obligacions laborals i socials a 14.03.2020.
 • Que el contractista principal estigui al corrent de les seves obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors a 14.03.2020.

En els contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis es donarà dret al concessionari al restabliment de l’equilibri econòmic el contracte mitjançant, segons procedeixi en cada cas, l’ampliació de la durada inicial fins a un màxim del 15% o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic del contracte.

Aquest equilibri compensarà en tot cas per la pèrdua d’ingressos i l’increment dels costos suportats, entre els quals es consideraran les possibles despeses addicionals salarials que efectivament haguessin abonat, respecte dels previstos en l’execució ordinària del contracte de concessió d’obres o de serveis durant el període de durada de la situació de fet creada pel COVID. Només es procedirà a la compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i import pel contractista, i només procedirà quan l’òrgan de contractació, a instància del contractista, hagués apreciat la impossibilitat d’execució del contracte com a conseqüència de la situació actual.

Les mesures de suspensió incloses en aquest RDL no seran d’aplicació, en cap cas als contractes, entre d’altres, següents:

 • Servei o subministrament sanitari, farmacèutic o d’altre índole, l’objecte els quals estigui vinculat amb la crisi sanitària.
 • Serveis de seguretat, manteniment, neteja o manteniment de serveis informàtics.
 • Serveis o subministraments necessaris per a garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport

 

MESURES APLICABLES A LES PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PRIVAT (art. 40)

 • S’autoritza la videoconferència para la celebració de sessions d’òrgans de govern i d’administració de les associacions, societats civils i mercantils, cooperatives i fundacions. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.
 • Excepcionalment podran adoptar-se els acords mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president i hauran d’adoptar-se quan així ho sol·licitin, al menys, 2  dels membres de l’òrgan.
 • El termini de tres mesos a contar des de l’exercici social per a la formulació de comptes anuals resta suspès. A l’aixecament de l’estat d’alarma començarà a comptar un nou termini de tres mesos.

D.A.4ª: Queda prorrogada fins el 13.03.2021 la validesa dels DNI’s de les persones majors d’edat que caduquin des del 14.03.2020.

 

 

ANEXO

PLAN ACELERA:

1.- Medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde el asesoramiento y la formación.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la entidad Red.es, pondrá en marcha un conjunto de iniciativas en colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo. En concreto:

 • La creación del portal Acelera PYME desde Red.es para que las PYME se puedan informar de todos los recursos que se pongan a disposición de las PYME para su digitalización y en concreto para aplicar soluciones de teletrabajo.
 • Ampliación de sedes del programa de Oficinas de Transformación Digital así como mejorar los servicios de asesoramiento personalizado a las PYMES y acompañamiento en su esfuerzo de digitalización y puesta en marcha de centros demostradores de soluciones sectoriales, para alcanzar un total de 100 oficinas en 2 años, multiplicando por 3 el número actual de sedes en funcionamiento, 28 por todo el territorio. Las oficinas se pondrán en marcha en colaboración con las Cámaras de Comercio y otros agentes públicos y privados.
 • Lanzamiento del programa Acelera PYME-Talento para reforzar la formación de las pymes en soluciones y herramientas para la digitalización en colaboración con las Cámaras de Comercio y otros agentes públicos y privados.

2.- Medidas de apoyo a la creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las pymes.

Desde Red.es se pondrá en marcha una línea de ayudas que impulse el liderazgo empresarial en I+D+i de las empresas digitales españolas. El objetivo es apoyar para la generación de soluciones, conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos de digitalización y la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido que reviertan en el conjunto de las pymes.

3.- Medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes.

El Estado podrá apoyará financieramente, mediante la financiación del Instituto de Crédito Oficial ICO para las PYMES la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización de la PYME y las soluciones de teletrabajo, movilizando en los próximos dos años más de 200 millones de euros.

About the author: Juristes_Locals