CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE TREBALLS DE RECERCA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ens fa molta il·lusió convocar la primera edició del Premi de treballs de recerca de la nostra Associació, destinat a persones juristes de les administracions locals, graduats en dret i estudiants del darrer any.

A continuació us deixem les bases de la convocatòria i us animen a participar. Teniu fins el 31 de març de 2021!

Molta sort a tothom,

La Junta Directiva

PRIMERA EDICIÓ DEL PREMI DE TREBALLS DE RECERCA CONVOCAT PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

La Junta Directiva de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local (www.juristeslocals.cat), ha acordat crear i convocar la Primera Edició del PREMI DE TREBALLS DE RECERCA, d’acord amb les següents

BASES

PRIMERA. Poden concórrer a aquest Premi les persones juristes que presten serveis a les administracions locals amb caràcter funcionarial o laboral en actiu, jubilades o en excedència, i les que disposin de llicenciatura o grau en Dret o estiguin cursant el darrer any del Grau en Dret.

Cada persona pot presentar un únic treball.

SEGONA. Els treballs hauran de tractar i aprofundir en qualsevol matèria relacionada amb el dret local, dins de les branques següents:

 • Procediment administratiu general
 • Contractació
 • Urbanisme
 • Fiscalitat
 • Funció pública
 • Patrimoni
 • Ordenances i reglaments
 • Intervenció administrativa de les activitats
 • Dret ambiental

Hauran de ser treballs originals i inèdits, i per tant no poden haver estat lliurats ni acceptats en cap revista, ni tampoc publicats, ni haver obtingut cap altre premi.

Els treballs hauran d’estar redactats en català.

El treball tindrà una extensió mínima de 20 pàgines i màxima de 30, en format DIN A4, a doble espai, tipus de lletra “Arial” de mida 11 interlineat d’1,5 espais, marge superior 2,5 cm i laterals 3 cm.

TERCERA. Cal enviar el treball en un arxiu PDF, sense signar ni identificar, al correu electrònic info@juristeslocals.cat (es garantirà l’anonimat de les persones participants) amb l’assumpte “PRIMERA EDICIÓ DEL PREMI DE TREBALLS DE RECERCA” i el títol del treball.

El nom, titulació o condició d’estudiant de la persona participant, i les seves dades de contacte (adreça postal, adreça electrònica i número de telèfon), només constaran en el cos del correu de tramesa i mai a dins del treball, per garantir l’anonimat de l’arxiu PDF que es lliurarà als membres del Jurat.

QUARTA. Els treballs que optin al Premi s’hauran de presentar al correu electrònic indicat a la base tercera com a màxim el dia 31 de març de 2021 a les 23:59 hores.

No s’acceptaran els treballs que no compleixin les condicions indicades en aquestes bases.

El jurat disposarà fins al dia 30 d’abril de 2021 per deliberar i emetre el seu veredicte.

CINQUENA. El jurat estarà format per:

 • Presidència: la persona que ocupi la presidència de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local en el moment de la convocatòria o en cas d’absència o impossibilitat, qui aquesta designi.
 • Tres persones designades per la Junta Directiva, d’entre les que en formen part o externes.
 • Tres persones designades pel Consell Consultiu, d’entre les que l’integren o externes.

La composició del jurat serà comunicada a totes les persones participants i publicada a la pàgina web, com a màxim, el dia 21 de març de 2021.

SISENA. El lliurament del Premi es farà dins de l’any 2021, durant algun dels actes que anualment celebra l’Associació.

SETENA: La decisió serà publicada a la web de l’Associació i comunicada personalment a l’autor o autora del treball guanyador dins de la primera quinzena del mes de maig de 2021.

VUITENA: El jurat podrà atorgar també un accèssit a un treball no guanyador. S’atorgarà, preferentment, a estudiants del darrer any de grau i professionals amb menys de tres anys d’exercici professional, amb la finalitat de potenciar la labor d’investigació entre joves estudiants i recent graduades en aquest àmbit.

L’accèssit no té dotació econòmica, i serà reconegut amb un diploma acreditatiu que serà lliurat durant l’acte indicat a la Base Sisena.

NOVENA: El Premi és únic i està dotat amb la quantitat de mil euros (1.000 €) i un diploma acreditatiu. D’aquesta quantitat s’hauran de deduir els impostos corresponents, i la quantitat que en resulti es farà efectiva en l’acte de lliurament.

DESENA: El Premi i, si s’escau l’accèssit, podran ser declarats deserts si els treballs presentats no reuneixen, al criteri del jurat, els mínims de qualitat exigibles.

ONZENA: Les persones que obtinguin el premi o l’accèssit cedeixen gratuïtament a l’Associació els drets per la publicació dels treballs a través de qualsevol dels mitjans habituals de la pròpia Associació, sempre de forma oberta i sense ànim de lucre.

En cas que el treball guardonat fos publicat també per una altra editora, la persona autora es compromet a posar-ho en coneixement de la Junta Directiva de l’Associació i a fer constar en totes les edicions que l’obra ha estat guardonada en la Primera Edició del Premi de Treballs de Recerca convocada per l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.

L’Associació no farà cap ús dels treballs que no hagin estat premiats, els quals quedaran a disposició de les persones autores per donar-los el destí que considerin.

DOTZENA: Les persones que obtinguin el premi o l’accèssit autoritzen expressament a l’Associació a utilitzar el seu nom i imatge a l’efecte de promocionar el Premi i el treball.

TRETZENA: Presentar-se a aquest Premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases.

Barcelona, 10 de gener de 2021

La Junta Directiva de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades i Política de privadesa:

 

 

Responsable

Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local

CIF: G58293341

Contacte: info@juristeslocals.cat

 

Finalitat

La Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local tracta la informació que ens faciliteu per adreçar-vos les convocatòries dels actes que s’organitzen, participar dels fòrums de debat i per informar-vos de les activitats que es desenvolupen i porten a terme en el marc de la nostra entitat. També tractem les dades de les persones no associades que han acceptat participar com a usuàries de les llistes de distribució i fòrums de debat, premis i concursos.

Legitimació

Les bases de convocatòria del premi; Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i els Estatuts de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.

 

Destinataris

Només els necessaris per a l’execució de la convocatòria del premi i en compliment d’obligacions legals.

 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades

   

BASES 1R PREMI JURISTES LOCALS

About the author: Juristes_Locals