Resum del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades

La nostra companya Montse Escudé ha sintetitzat les novetats més significatives d’aquesta llei:

Objectius (exposició de motius):

  • Establir mesures destinades a cercar el consens del territori i les corporacions locals.
  • Establir mesures destinades a apropar el lloc de producció al lloc de consum.
  • La planificació sectorial per l’alta demanda de sòl que requereixen les instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables.
  • Adaptar els procediments administratius perquè els promotors no perdin el dret d’accés a les xarxes.
  • Accelerar el desplegament de les energies renovables sota un model distribuït i participatiu per a la ciutadania que esdevingui motor del desenvolupament rural i en corregeixi els impactes negatius.
  • Millora de l’eficàcia per agilitar procediments.

Mesura principal:

Modificació del Decret llei 16/2009, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, a fi d’introduir mesures que millorin l’acceptació social dels projectes d’energia renovable, compatibilitzar l’activitat agrària amb la de producció d’energia renovable i vetllar per la conservació de la biodiversitat, l’ordenació territorial i el desenvolupament sostenible del medi rural.

Altres mesures

Modificació de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, per preveure els objectius en matèria de generació renovable, distribuïda i participada en l’horitzó de l’any 2030, concretar la manera d’evitar l’ocupació innecessària del territori i incorporar a la planificació energètica la necessitat que es faci conjuntament amb la planificació territorial sectorial de les energies renovables

Mesures de simplificació administrativa per a les instal·lacions d’autoconsum. Es suprimeix l’autorització administrativa.

Creació de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables.

 Modificacions del Decret llei 16/2019

 Article 6: s’afegeixen els apartats 3 i 4

Queden excloses de la regulació de l’autorització que regula el Decret llei:

“Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques que reuneixen els requisits descrits en l’apartat 1anterior, però se situen sobre el terreny en sòl urbà i no requereixin declaració d’utilitat pública, ni avaluació d’impacte ambiental, per a l’obtenció de l’autorització energètica es regeixen per la legislació energètica que els sigui aplicable i resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest capítol.”

Article 7: s’afegeix com a criteri d’implantació per a parcs eòlics i fotovoltaiques:

Millorar l’acceptació social al territori, possibilitant la participació local en els projectes.”

Article 8: Criteris específics per a la implantació de parcs eòlics

Més estricte amb l’afectació als terrenys de valor natural elevat.

Distància mínima d’1 km dels aerogeneradors al límit de nuclis de població

S’ha de tenir en compte l’impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics

Article 9: Criteris específics per a plantes solars fotovoltaiques

Es limita la possibilitat d’implantar-les en zones de la Xarxa Natura 2000: Màxim 1 hectàrea, autoconsum o generació connectada a xarxa de tensió igual o inferior a 25 KV.

Es concreten les limitacions d’instal·lació de plantes en sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat

“a) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica III i IV, es limita l’ocupació de la totalitat dels projectes aprovats a un màxim del 10% de la superfície agrícola de secà del terme comarcal, i a un màxim del 5% de la superfície agrícola de regadiu del terme comarcal.

  1. b) En sòls de Classe de Capacitat Agrològica I i II, no s’admet, llevat dels supòsits següents:

1r Quan es tracti de plantes destinades a l’autoconsum que confrontin amb el punt de subministrament.

2n Quan es tracti de plantes incloses en projectes d’investigació i recerca participats per centres de recerca o universitats amb finalitats experimentals, sempre que la seva ocupació no sigui superior a 10 ha.

3r Quan es tracti d’instal·lacions solars ubicades sobre conreus que compleixin els requisits següents:

En el cas de conreus llenyosos, que les plantes fotovoltaiques disposin d’una estructura que situï les plaques per sobre de les plantes, de manera que no impedeixin les pràctiques normals del conreu ni la seva mecanització i sempre que tinguin en compte la influència de l’ombra que projecten les plaques.

En el cas de conreus herbacis i hortícoles, quan la distància entre les plaques sigui la necessària per a la mecanització o gestió del conreu, i sempre que tinguin en compte la influència de l’ombra que hi projecten les plaques.”

Article 9 bis (nou article). Mesures de millora de l’acceptació social dels projectes d’energies renovables.

S’afegeixen com a condició:

  • Oferta de participació del 20% de la propietat del projecte o del seu finançament a persones i empreses del municipi, municipis veïns i de la mateixa comarca.
  • Parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques de potència superior a 5Mw, en sòl no urbanitzable: el promotor ha d’acreditar la disponibilitat o el compromís de disponibilitat de més del 50% dels terrenys agrícoles privats.

Article 10. Ponència d’Energies Renovables:

Se’n modifica la composició i s’hi integren dos membres de l’òrgan competent en matèria d’ordenació territorial i de desenvolupament sostenible del medi rural

Procediment d’autorització

Article 11: Consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament d’un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica

Es deroga. Per tant ja no cal el tràmit de consulta prèvia i el procediment s’inicia directament amb la sol·licitud d’autorització

Article 14. Sol·licitud

Un cop la persona promotora ha presentat la sol·licitud a l’OGE, l’òrgan competent en matèria d’energia l’ha d’enviar als ajuntaments afectats.

Per sol·licitar la declaració d’utilitat pública a l’inici la promotora ha d’acreditar l’acord amb els propietaris del 85% de la superfície afectada. Si no ho fa s’ha d’esperar a haver obtingut la declaració d’utilitat pública.

Article 15: Suficiència i idoneïtat

Els òrgans competents en matèria d’agricultura i cultura s’incorporen a aquest tràmit

Modificació de la Llei 16/2017, d’1 d’agost del canvi climàtic

Article 19. Mesures en matèria d’energia

S’afegeix un nou objectiu:

  1. c) bis Aprovar l’objectiu que com a mínim el 30% de l’energia elèctrica renovable de nou desenvolupament a implantar en l’horitzó de l’any 2030 sigui distribuïda i participada en la propietat o el finançament per la ciutadania, les petites i mitjanes empreses, les administracions locals, les operadores i comunitats energètiques ciutadanes i les comunitats d’energies renovables.”

Article 19 1 b: es modifica

S’afegeixen nous criteris de priorització de renovables:

Priorització de l’ús de cobertes, incloses les pèrgoles d’aparcaments, sòl diferent del no urbanitzable i dins del no urbanitzable, espais agraris en desús.

Article 19.6: es modifica per incloure la previsió de mesures que minimitzin l’impacte de la demanda de sòl.

“La planificació territorial sectorial de les energies renovables per a la generació solar i eòlica ha de preveure mesures que minimitzin els impactes derivats de l’elevada demanda de sòl que requereix la implantació d’aquestes energies i les seves línies d’evacuació. La planificació energètica i la de mitigació del canvi climàtic s’elaboraran de manera integrada. S’ha de prendre en consideració especial el principi de justícia social en relació amb aquelles persones, col·lectius, sectors econòmics i territoris que puguin resultar més afectats per la transició energètica.”

 Mesures en matèria d’autoconsum

Les instal·lacions d’autoconsum en cobertes o pèrgoles o en parcel·les en sòl urbà no requereixen autorització administrativa ni de construcció ni d’explotació. Comunicació urbanística sí.

Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables

Es crea la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables per a formular propostes de mesures e compensació pública entre els territoris rurals i les zones urbanes densament poblades en què no es pugui assolir el 50% de la demanda elèctrica amb renovables de proximitat l’any 2030

Pla territorial sectorial:

El Govern n’ha d’acordar la formulació en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret llei

Creació d’empresa energètica pública basada en fonts d’energia renovable

El Govern ha de crear un grup de treball en el termini de 3 mesos

Transitòries

Projectes que no s’hagin sotmès a informació pública:

“a) El requisit relatiu a l’oferta de participació local s’ha d’acreditar en qualsevol moment del procediment administratiu previ a l’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.

b) El requisit relatiu a la disponibilitat o el compromís de disponibilitat dels terrenys s’ha d’acreditar amb caràcter previ a l’inici del tràmit d’informació pública.

2.Les persones promotores que no puguin complir l’apartat anterior poden desistir de la seva sol·licitud en el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i tenen dret a la devolució de les garanties econòmiques presentades per tramitar la sol·licitud d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.”

Sol·licituds de consulta prèvia que no hagin obtingut pronunciament

Poden presentar la sol·licitud d’acord amb l’article 14. És a dir, poden presentar l’autorització sense esperar la resolució.

No s’han convocat sessions de la Ponència des del 15 de maig

Procediments que no hagin fet la informació pública: es regeixen pel nou decret llei.

Es deroga l’article 11: la consulta prèvia

Disposició final: en el termini de tres mesos el Govern ha d’impulsar modificacions legislatives per facilitar implantació de fonts d’energia renovable en edificis.

Entrada en vigor: 28 d’octubre 2021