Responsabilitat a l’àmbit sancionador en la nova regulació del procediment administratiu

per Jesús Cubillo Baez

L’article 28 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), inclou novetats en la delimitació de la institució de la responsabilitat, respecte a l’antiga formulació de l’article 130 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).

Desaparició de la simple inobservança

Cal recordar que, a diferència de l’àmbit penal, a l’àmbit administratiu sancionador només el titular d’una obligació de fer o no fer pot ser responsable del seu incompliment (principi de personalitat). Per tant, és rellevant sempre determinar primer la titularitat de l’obligació incomplerta, encara que no sempre coincideixi amb l’autor material dels fets (persones jurídiques, per exemple).
Les formes clàssiques de culpabilitat acceptades són: la culpa dolosa o la culpa imprudent, en el termes de l’article 5 del Codi Penal (CP). Però, vist l’article 12 del CP, al contrari del Dret Penal, a l’àmbit administratiu sancionador, és el dol qui necessita d’una previsió expressa, restant habitualment com un criteri per graduar la sanció.
En definitiva, provat l’incompliment de l’obligació de fer o no fer pel titular responsable, resulta automàticament acreditada la culpabilitat, encara que sigui per simple imprudència o negligència en no respectar i vulnerar les normes que li són d’aplicació.
Endemés, la línia jurisprudencial comunament aplicada a l’anterior regulació (LRJPAC), ja rebutjava l’existència de responsabilitat objectiva a l’àmbit sancionador, argumentant que no basta pels responsables invocar simplement l’absència de culpa; sentència del Tribunal Suprem de 23 de gener de 1998 (RJ 1998, 601), fonament jurídic tercer i quart.
Atès l’anterior, quan la nova regulació desterra la simple inobservança (responsabilitat objectiva), a nivell pràctic no trobem la transcendia que cabria preveure.

(Excepte esment en contrari, els articles publicats a aquest bloc reflecteixen l’opinió personal del seu autor; i per tant l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local no es fa responsable del seu contingut.).