Recurs per interès cassacional contra l’article 108.3 LJCA

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit un recurs de cassació interposat en un contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, defensat per una lletrada de la nostra associació,  en relació amb l’article 108.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 .
El redactat d’aquest article, com sabeu, és el següent:
«El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.»
 .
D’acord amb la interlocutòria emesa pel Tribunal Suprem, les qüestions que caldrà aclarir en relació amb aquest article són:
1. Si és aplicable als procediments d’execució que derivin de sentències dictades abans de la seva entrada en vigor.
2. Si es pot considerar tercer de bona fe el propietari de l’edificació que va obtenir una llicència de construcció anul·lada, i que com a conseqüència procedeix contra ella una ordre judicial de demolició i reposició de la realitat física alterada.
3. Si el concepte de tercer de bona fe comprèn també els titulars d’altres drets diferents a la propietat que puguin patir perjudicis com a conseqüència de la demolició.
4. Si correspon al jutge o tribunal promoure la identificació i emplaçament dels possibles tercers de bona fe titulars d’un eventual dret d’indemnització.
 .
Estarem atents a la resolució d’aquest recurs.