Política de Privacitat – Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
CIF: G-66911249
Contacte: info@juristeslocals.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local tracta la informació que ens faciliteu per la gestió de la vostra consideració de soci, així com per adreçar-vos les convocatòries dels actes que s’organitzen, participar dels fòrums de debat i per informar-vos de les activitats que es desenvolupen i porten a terme en el marc de la nostra entitat.

També tractem les dades de les persones no associades que han acceptat participar com a usuàries de les llistes de distribució i fòrums de debat.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins el compliment i gestió dels drets i obligacions propis dels socis i usuaris d’aquesta entitat sense ànim de lucre, o bé fins que el soci o usuari s’oposi al tractament, demani la supressió de les dades o revoqui el consentiment atorgat,  excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la condició de soci de l’entitat o el consentiment atorgat com a usuari o partícip dels fòrums de debat.

La base legal  per enviar via postal i electrònica informació sobre les activitats o convocatòries de l’Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local.

Les categories de dades que es tracten són: dades d’identificació, codis o claus d’identificació, adreça postal o electrònica i dades econòmiques i financeres, i formatives de cadascun dels socis.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la Associació està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Associació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Els interessats i interessades  podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
  • Al moment de la supressió de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per la Associació Catalana de Juristes de l’Administració Local d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades o revocar el seu consentiment  a la següent adreça de correu electrònic info@juristeslocals.cat, sens perjudici del seu dret  a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d’aquesta.

* Per veure la nostra Política de Cookies segueix l’enllaç.