Coneixeu el nou «Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las entidades locales» dels companys de la Asociación de Letrados de las Entidades Locales

La idea original d’aquesta obra neix en el si de l’Associació de Lletrats d’Entitats Locals, fruit de les inquietuds manifestades per molts dels seus membres, al no existir en la doctrina jurídica un text actual de referència, per a tots aquells que ens dediquem al noble exercici de l’assessorament, representació i defensa de les entitats locals.

Estem davant d’una publicació que intenta recollir els aspectes fonamentals de les nostres formes d’organització, la nostra figura jurídica i la nostra deontologia. Aquest Manual intenta unir amb tenacitat els principis i pautes que sustenten la tasca de donar consell jurídic en l’àmbit de l’Administració Local, però no només. Així ho entenem perquè estem davant un compendi que serveix tant per als qui exerciten la seva labor des de les pròpies entitats locals, com per a tots aquells juristes que interactuen amb o contra les entitats locals. D’aquesta forma, “ad intra” i “ad extra”, contribuïm a esclarir per a molts col·legiats la paradoxa del món local, que sent el nivell més pròxim a la ciutadania resulta desconegut en la seva idiosincràsia normativa.

Per descomptat, donem compte profusa de com escometre la nostra principal funció pública, la defensa de les entitats locals. En gran manera, hem aconseguit traslladar i sintetitzar l’experiència jurisprudencial adquirida des de l’especificitat que atorga l’exercici contenciós, propi de la nostra condició, que comporta una salvaguarda de la res publica amb una responsabilitat i una dedicació a l’alçada de l’interès que defensem. Sobre aquesta base, la defensa de les nostres entitats locals passa necessàriament pel reconeixement de la singularitat del nostre col·lectiu, no per requeriment sinó per dret propi.

En síntesis, els juristes veterans trobaran una eina òptima per al reciclatge, i els qui s‘iniciïn en la funció disposaran d’un text que els permeti orientar la direcció dels seus primers assumptes.

Podreu obtenir el manual en aquest enllaç:

https://tienda.wolterskluwer.es/p/manual-para-el-asesoramiento-representacion-y-defensa-de-las-entidades-locales