Acta de l’Assemblea General Ordinària 2017

ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Data: 27 de maig de 2017
Lloc: Vic
Hora: 12.18 hores

Olga Coca introdueix els temes de l’ordre del dia

1.- Presentació de l’acte i benvinguda, a càrrec del president, Xavier Silvestre
S’ha fet una bona feina fins ara i la tasca de la Junta directiva ha estat intensa i complexa. Salvats tots els obstacles, s’ha posat a disposició una bona eina d’Associació, amb presència i solidesa. Ara bé, el que manca és omplir de
més contingut aquesta carcassa i, per això, demana a tots els socis la seva participació activa, i que hi dediquin una mica del seu temps lliure. Així Juristes Locals creixerà amb força.
Emi Vila, secretària, dona per constituïda l’assemblea i informa sobre el número de vots per adoptar acords.
Preguntats els socis es constata que NO hi ha cap soci present que actuï com a representant d’un altre associat
2.- Presentació de la gestió de la Junta Directiva des de la constitució
. Resum del actes realitzats des de la constitució de Juristes Locals fins enguany, presentat per Olga Coca
. Informe sobre les diferents al·legacions i/o aportacions realitzades davant de la tramitació de projectes normatius, presentat per Laura Gómez
. Josep Manel Freijo, presenta el disseny de la nova pàgina web www.juristeslocals.cat, ja que calia tenir presència a la xarxa. Es va pensar en un estil innovador, no clàssic, sobri i molt funcional, i projecta la web.
. Cristina Benítez explica els contactes amb altres entitats/institucions i possibles col·laboracions amb col·legis professionals d’advocats i diverses universitats. Assistència a la constitució del Col·lectiu Mas Pons i Anglasell d’estudi del dret públic català; als actes de la revista “Alcaldes”
Ens hem constituït com a grup d’interès davant la Generalitat.
Primer contacte amb la revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
. Alex Torner explica l’adopció de la imatge corporativa, de com i quins criteris han servit per dissenyar el logo de Juristes Locals. Es va votar per decidir el disseny final del logo. També s’ha concretat el disseny del material i del roll-up.
Votació sobre informe de gestió: no hi ha abstencions, ni vots en contra.
S’aprova l’informe de gestió per unanimitat dels socis presents

3.- Presentació de la liquidació dels comptes anys 2016 i proposta de pressupost de 2017, pel tresorer Sergi Vaccina
Sergi Vaccina explica obertura del compte corrent i les complexitats que van sorgir quan es va intentar obrir-lo a una entitat financera de “banca ètica”. Finalment, en quinze dies, és va obrir la compte a “La Caixa”.
També explica l’estat de comptes, compost bàsicament dels ingressos obtinguts amb les quotes dels socis; i també exposa les despeses detallades a la documentació.
Xavier Silvestre pregunta si algú vol alguna explicació de l’estat de comptes que s’ha lliurat als socis juntament amb la convocatòria.
Votació liquidació de 2016: aprovada per unanimitat dels socis presents
Votació del pressupost de 2017: aprovat per unanimitat dels socis presents
4.- Proposta de properes actuacions per generar coneixement i debat
. Trini Capdevila presenta una proposta de creació d’un grup de treball, mitjançant un power point, per tal de compartir com a professionals i avançar en l’estudi de les matèries
Explica com funcionaria el “Grup de Treball”; en dues parts: a la primera part algú ha de presentar un tema que domina i la segona part seria compartir preguntes
Montse Leoz i Isabel Prado animen als socis a participar i a que també facin propostes, i finalment responen les preguntes dels assistents.

. Cristina Benítez i Josep Manel Feijo, presenten altres propostes a realitzar, com ara:
Sopars jurídics, parlem d’un sopar jurídic cada tres o quatre mesos.

Parlem-ne, format petit, potser per la Llei de territori, participació en jornades.
Assistència i organització de jornades
Signatura de convenis de col·laboració. Quan parlem de participació es pot fer ús de
coneguts i contactes. Que comptessin amb nosaltres per la LSA. Fer-nos visibles. La projecció externa ens ha de permetre fer recorregut. Estem pendents que ens arribi el conveni amb la UOC i també de fer reunions amb la UPF. És feina, mails, etc.. Bàsicament es busca col·laboració per participar en sessions formatives, articles, etc…
Participació en projectes legislatius :
Emi Vila presenta la manera en què es decidirà si Juristes Locals s’adhereix al Manifest pel “Pacte Nacional pel Referèndum; explica que a Vic es va fer una de les primeres consultes en aquesta mateixa sala. Va ser una festa participativa. Va ser divertit perquè hi havia gent de tot, joves, grans…Hi havia immigrants.
Això s’ha fet més institucional. Ens hem de pronunciar perquè és un tema jurídic i ens hem de manifestar de manera democràtica. Farem un doodle perquè cadascú digui la seva opinió i perquè l’associació es manifesti.Com que no ho podíem incorporar a l’ordre del dia vam decidir proposar que es votaria si es consultava a través del doodle; tot i que és responsabilitat de la Junta adherir-se o no. Vam decidir que l’Associació no s’adheriria si la consulta no és favorable. Per nosaltres és “vinculant”.
L’associació vol tenir el tarannà que les coses s’expliquin i es demani opinió a l’Assemblea.

5.- Modificació de l’article 31 dels estatuts referent al règim de disposició de fons
Olga Coca, explica que això ens va complicar molt l’obertura del compte corrent, amb les signatures mancomunades no és àgil ni pràctic.
Per això, es proposa aprovar el nou redactat de règim de disposició de fons, de tal manera que facilita la signatura de president, tresorer o de secretari, amb una sola signatura per disposar de quanties de fins a 2000 euros; i per a major quantia, mitjançant signatura mancomunada de dos d’ells.
Es llegeix el redactat del nou article que té el text següent:
Article 31 – Disposició de fons
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del/de la president/a, del/de la vicepresident/a, del/de la tresorer/a, o del/de la secretari/a .
Per poder disposar de fins a dos mil euros (2.000) dels fons n’hi haurà prou amb una signatura que haurà de ser la del president/a o la del secretari/a o la del tresorer/a o la del vicepresident/a.
Per a imports superior caldrà la signatura de dos d’ells.

Es llegir el redactat concret, que queda aprovat per unanimitat dels assistents.

6.- Precs i preguntes
Irene Martín proposa presentar al.legacions al projecte de Llei del Territori; es plantegen diferents sistemes per recollir opinió dels socis que vulguin participar en la formulació d’al.legacions
Montse Escudé, Cristina Fandiño, Tis Rovira, Montse Leoz, Trini Capdevila exposen les diferents maneres de recollir les aportacions dels socis per a redactar les al.legacions.
El president, després d’explicar les relacions amb l’associació de Letrados estatal, dona per conclòs l’acte de la primera assemblea de l’Associació Catalana de juristes de l’Administració Local